Waarom werkt Aimpoint green reading zo goed? What makes Aimpoint green reading working so well?

Waarom werkt Aimpoint green reading zo goed?

Uiteraard door het geweldige werk van AimPoint technologies, in de persoon van Mark Sweeney,  die Aimpoint green reading ontwikkeld heeft. Dit heeft geresulteerd in de  Aimpoint Midpoint read en de nu al zeer succesvolle Express read, waarmee u in een zeer snel tempo een zeer accurate read op de green krijgt. Ook top golfers, zoals Adam Scott, Stacey Lewis en Pablo Larrazabal (die een score van 62 neerzette op het KLM Open), gebruiken deze methode.

Maar er is meer waarom Aimpoint green reading, naast alle wetenschappelijke zaken, zo succesvol is namelijk:

Het mentale aspect!
Hoe vaak weet u het niet helemaal zeker op de green? Eigenlijk komt het hier op neer: meten (Aimpoint) is weten, en weten (mentaal) haalt twijfel weg. Hierdoor kunt u een optimale uitvoering creëren!  U verbant negatieve gedachten (zoals iets, ongeveer, een beetje, misschien, mits, indien), die het proces kunnen verstoren.

Daarom zorgt  Aimpoint green reading voor een zeer goede ondersteuning van het mentale aspect, waardoor een optimale uitvoering verzekerd is!

www.aimpointsandergolf.nl www.kisssingolf.com @sandergolf @aimpointsander

English:

What makes Aimpoint green reading working so well?

Of course, by the great work of AimPoint technologies, in person of Mark Sweeney, who has developed Aimpoint green reading. This has resulted in the Aimpoint Midpoint read and the already highly successful Express read, giving you a very accurate read on the green at a very fast pace. The top golfers as Adam Scott, Stacey Lewis, Pablo Larrazabal and many others use this. (Larrazabal shot a 62 score in last weeks             # klmopen2014 on the #europeantour.)

 
But there is more why Aimpoint green reading. besides all scientific matters, is so successful:

The mental aspect!
How often you are not entirely sure on the green? Basically it comes down to this: measuring (Aimpoint) is knowing, and knowledge (mental) retrieves doubt, allowing you to create an optimal performance! No negative thoughts in your head as, something, around, a little, maybe, when, if, or any negative thought whatsoever, disturbing the process.

Therefore Aimpoint green reading is very good in supporting the mental aspect, so that optimum performance is assured!

www.aimpointsandergolf.nl www.kisssingolf.com @sandergolf @aimpointsander

Wat te doen bij onweer…….;-) What to do with thunder….. ;-)

Als dit uw ‘state of mind’ is tijdens uw ronde…..:

If this is your ‘state of mind’ during a round….:

Onweer in het hoofd

…dan zullen uw prestaties zienderogen afnemen.

….then your performance perceptibly decrease.

http://www.kisssingolf.com

Hoeveel les, maar 1? How many lesson, just 1?

Golf is een mooi doch moeilijk spel. Om het niveau op peil te houden zult u regelmatig moeten oefenen, en zelfs dan sluipen er veranderingen in uw beweging. Een eventuele les van een PGA professional kan de oplossing zijn. Helaas zal na een periode er wederom een verandering in sluipen, waardoor de bal weer niet doet wat u graag zou willen en de weg naar de PGA professional zal weer gezocht moeten worden. Dit geldt voor elke speler op elk niveau dus ook voor een Tiger Woods en Sander Lemmens, om maar wat namen te noemen ;-).

Daarentegen hebben we voor het putten, namelijk  AimPoint green reading, maar 1 sessie nodig en daar blijft het dan ook bij. 1 sessie die u uw hele leven lang kan blijven gebruiken, overal werkt en die daadwerkelijk direct resultaat op levert. U krijgt beter inzicht op een green en daardoor gaat u meer putts holen en een lagere score neerzetten. Vele gingen u al voor met als recent voorbeeld (op de tour) Adam Scott die ook de AimPoint Express read gebruikt.

Een aantal voordelen van AimPoint Green Reading (Express read) op een rijtje:

 • Eenmalige cursus is toereikend
 • Werkt uw hele leven
 • Voor elke green in de wereld
 • Voor elk niveau
 • Voor elke leeftijd
 • Het maakt putten leuk
 • Geeft een betere score
 • Geeft goede feedback
 • en meer…….

Meer informatie vind u op www.aimpointsandergolf.nl

Sander ExpressAimPoint Express read

 

English:

Golf is a beautiful but difficult game. To keep the level up to standard, you will need to exercise regularly, and even then your movement changes.  A possible lesson from a PGA professional can be the solution. Unfortunately, after a period, there was again a change in your movement, so the ball will not do what you would like and the road to the PGA professional need to be found again. This also applies to any player at any level, even for Tiger Woods and Sander Lemmens, just to call a few names ;-).

In contrast to putting, namely AimPoint green reading, you only need one session, and that’s all it takes, ever. One session you can continue to use your whole life and works everywhere who actually delivers instant results. You will get a better understanding on a green and therefore hole more putts and produce a lower score. Many gone before already, for example (on the tour) Adam Scott, who also uses the AimPoint Express read.

Some advantages of AimPoint Green Reading (Express read):

 • One-time course is sufficient
 • Works your entire life
 • On every green in the world
 • For each level
 • For any age
 • It makes putting fun
 • Gives a better score
 • Gives good feedback
 • and more…..

You will find more information on www.aimpointsandergolf.nl

Stress-less met Aimpoint Express

Adam Scott Express read

“Minder stress met putten” dat zijn enkele woorden van Adam Scott, de huidige nr 1 bij de heren, over de  Aimpoint Express read. Als dat de nr 1 van de wereld dat al beweert, wat zou het dan voor u kunnen betekenen?

Dus de nieuwe slogan voor het putten is;  Stress-less met Aimpoint Express.

Klik HIER voor het interview met Adam Scott

English:

“Less stress with putting” that are some words of Adam Scott, the current No. 1 in the men, over the Aimpoint Express read. If the one in the world claims its without stress, what would it be for you?

So the new slogan for putting is; Stress-less with Aimpoint Express.

The video with Adam Scott click HERE

Putten is makkelijk en saai?

Als PGA Holland putting coach en Aimpoint green reading instructeur weet ik als de beste dat putten MAKKELIJK maar vooral SAAI is. Daardoor is de algemene stelling dan ook dat het niet nodig is om op het putten te oefenen.

Als u het eens bent met deze stelling of voor degene die hun scores niet  willen verbeteren, hoeft u niet verder te lezen. Mocht u twijfelen of het niet eens zijn met die stelling, en/of betere scores willen halen, die nodig ik van harte uit om verder te lezen.

In een aantal blogs en stappen ga ik voor u wat ideeën uiteen zetten, zodat u beter gaat putten. Dit ga ik doen op een manier zonder techniek! Want dat is MAKKELIJK en SAAI. Zorg er dan ook voor dat u deze blog gaat volgen zodat u up to date blijft.

Putten is saai?

Als u alleen op de putting green staat om 100 ballen van 1 meter te holen, kan ik me indenken dat dat erg SAAI is. Voor een tourspeler misschien noodzakelijk, maar voor de gemiddelde amateur absoluut niet. Dus om er een andere draai aan te geven zodat het putten niet meer saai is raad ik het volgende aan:

Ga voordat u de baan ingaat met iemand de putting green op om een 9 hole’s puttwedstrijd te houden. Dit kan je doen in match of strokeplay vorm en wat belangrijk is, speel om iets voor de winnaar (kopje koffie, biertje, elkaars schoenen poetsen of u bedenkt maar iets), dit geeft de positieve druk om te presteren en het spelelement, want iedereen wil winnen. Die ‘ positieve’ druk heb je ook in de baan en zo oefent u dat op de putting green.

Terug naar de puttwedstrijd. De eerste keer doet u zoals u het altijd doet. De tweede keer dat u een 9 hole’s wedstrijd houd, gaat u het uitbreiden. Namelijk de eerste put mag niet te kort zijn en moet dus voorbij de hole, op straffe van 1 strafslag en opnieuw beginnen.

Deze gecombineerde wedstrijd zal uiteindelijk in de praktijk zijn vruchten af gaan werpen, u leert omgaan met de ‘positieve’ druk en u  leert de bal voorbij de hole spelen en dit in een leuke wedstrijd. Hoezo is putten saai?

Veel plezier en tot de volgende blog of puttwedstrijd..

2010.ATT.Rnd2.1

Hoeveel putts maakt u op een ronde? How many putts you make in a round ?

Hoeveel putts maakt u op een ronde? Of is uw uitspraak standaard; dat kan ik al? Maar hoeveel putts maakt u nu eigenlijk op een ronde? Of: vandaag vielen ze niet, want dat kan ik al? Maar hoeveel putts zijn het nu in een ronde?  Of: deze greens doen het niet, want eigenlijk kan ik het al? Maar zeg nou eens eerlijk, hoeveel putts maakt u nu op een ronde?

Als u 36 putts of meer maakt op een ronde en u blijft klagen over uw swing en score, moet u vooral niet doorlezen en snel naar de driving range gaan om die driver nog verder proberen te slaan.

Voor degene die een realistische ronde analyse maken of hebben gemaakt en beter willen scoren is het volgende stuk waarschijnlijk wel interessant.

Ik heb uit eigen ervaring mogen merken als Aimpoint green reading instructeur dat je plezier kan krijgen in het putten, wat vaak een issue is. Als iets niet leuk is, waarom zou je daar tijd insteken? Helaas is het in golf dat 43% van je spel het putten is! Een driver heb je misschien 14 keer in je handen terwijl je je putter minstens 25 keer vast hebt, dit afhankelijk van je spel niveau. In een driver willen we vaak wel investeren dit in tegenstelling tot een putter. Veel op de driving range en weinig op de green. Een paar honderd euro voor de driver en een putter die mag niets kosten. Regelmatig les om verder te leren slaan en ja het putten….dat kan ik al.

Een goede eenmalige investering in het putten met Aimpoint green reading, blijft je hele leven lang bij. Dat is toch een mooi rendement! Het geeft je meer plezier in het putten, je scores worden beter en je handicap gaat dus omlaag. Aimpoint green reading wordt al gebruik door vele topspelers zowel op de professionele  heren en dames tour  (Padraig Harrington, Stacey Lewis). Dit wil  niet zeggen dat het alleen maar voor de toppers is weggelegd , maar Aimpoint green reading  is er  juist voor elk niveau en elke leeftijd.

Het mooie van Aimpoint green reading is, dat het niet over techniek gaat, al staat u op uw kop te putten. Het gaat alleen om de goede lijn en hoe u dat technisch doet is voor mij om het even. Het  “oe, aah en oh’ op de green, zal tot het verleden gaan behoren. Geen frustraties meer, maar plezier op de green, wat resulteert in een betere score op de koop toe.

Dus? Hoeveel putts maakt u nog op een ronde………………..?

www.aimpointsandergolf.nl

English:

How many putts you make in a round ? Or is your standard reaction: I already can putt? But how many putts you are actually make on a round ? Or, today they do not fall, normally I can putt ? But tell me, how many putts in a round ? Or, these greens don’t do it, because I really know how to putt? But honest and true , how many putts you make on a round ?
If you make 36 or more putts in a round and you keep complaining about your swing and score , then don’t read further, but go and try to hit your driver further on the range .
For those who make or have made  realistic round analysis  and want to score better, the next part is probably interesting.
As Aimpoint green reading instructor I noticed that you can get fun into the putting , which is often not the issue . Why should you put time in something that isn’t fun? Unfortunately in golf that 43 % of your game is putting! A driver you might have 14 times in your hands while your putter at least 25 times, this depends on your level of play of course . In a driver we are often willing to invest in contrast to a putter . Much time on the driving range and little on the green. A few hundred euros for the driver and a putter that should not cost anything . Regular classes to continue learning hitting further, and then the putting …. I can already.

A good one time investment is Aimpoint green reading , it continues throughout your life. That’s a nice return! It gives you more fun in putting , your scores will be better and your handicap is thus reduced. Aimpoint green reading has been used by many top players on both men’s and women ’s professional tour ( Padraig Harrington , Stacey Lewis ). This is not to say that it is reserved just for the top but Aimpoint green reading is there for all levels and ages.
One of the nicest things of Aimpoint green reading is that it’s not about technique, even if your standing on your head making your stroke. It ’s only about the correct line and how you do it technically, I don’t care. The ” oe, oh and  aah’s ‘ on the green, will belong to the past. No more frustrations , but fun on the green, resulting in a better score!
So? How many putts you still make in a round……………………?

www.aimpointsandergolf.nl

Amazing Aimpoint putt!

Stimp 8, 6 meter, 8 % slope and 11% slope at the hole. Just knock it in….. #makeeverything

 

Leer ook de lijn ‘lezen’ met Aimpoint green reading en ga ook dit soort putts maken. Www.aimpointsandergolf.nl

Gezichtsbedrog op de green? Optical illusion on the green?

Op de green gebeurt het regelmatig dat de bal de andere kant oprolt dan u dacht, zeker herkenbaar voor degene die eens gespeeld hebt in de bergen. En u had nog wel zo goed gekeken!!!! Helaas bent u, door de omgeving, dus voor de gek gehouden. Op de onderstaande foto hebben we een voorbeeld wat op een green kan gebeuren:

120px-Ladakh_-_Magnetic_Hill Een gravitatieheuvel, ook magnetische heuvel genoemd, is de algemene benaming van een plaats waar het omliggende landschap de optische illusie geeft dat een neergaande weg naar boven lijkt te gaan. Het menselijk oog interpreteert de weg dus als stijgend, terwijl deze in werkelijkheid dalend is. Dit geeft meteen ook de illusie dat de wetten van gravitatie niet van toepassing zijn: een stilstaande auto waarvan de handrem afstaat, zal omhoog lijken te rollen. De belangrijkste factor in de illusie is het ontbreken van een (volledige) horizon. Het menselijk oog gebruikt de horizon als referentie om in te schatten of iets stijgt of daalt. Wanneer de referentie wegvalt, zal men al snel fouten of misinterpretaties maken.En dat is dus precies wat er gebeurt op een green, u denkt iets te zien wat helaas niet waar is.

Bij Aimpoint green reading kijken we dan ook niet, maar voelen. Het voorkomt dan ook het bovenstaande en zorgt ervoor dat u wel altijd de goede lijn heeft. Dus waar wacht u nog op?

Kijk op www.aimpointsandergolf.nl en schrijf in voor één van de clinics en doe ook mee met de Aimpoint green reading revolutie. Tot dan.

English:

On the green it frequently happens that the ball rolls to the other side than you thought, certainly recognizable for those who have ever played in the mountains. And you still had looked so good!! Unfortunately you are, by the environment, so fooled. In the picture below, we have an example of what can happen on a green:

120px-Ladakh_-_Magnetic_HillA gravity hill, also known as a magnetic hill and sometimes a mystery hill, a mystery spot, or a gravity road, is a place where the layout of the surrounding land produces the optical illusion that a very slight downhill slope appears to be an uphill slope. Thus, a car left out of gear will appear to be rolling uphill against gravity. The most important factor contributing to the illusion is a completely or mostly obstructed horizon; without a horizon, judging the slope of a surface is difficult as a reliable reference is missing. Objects one would normally assume to be more or less perpendicular to the ground (such as trees) may actually be leaning, offsetting the visual reference. And that’s exactly what happens on a green, you think to see something which unfortunately is not true.

With Aimpoint green reading you don’t look, but you feel. This avoids what is mentioned above and ensures that you always have the right line. So what are you waiting for?

Look at www.aimpointsandergolf.nl and register for one of the seminars and join us with the Aimpoint green reading revolution  See you there.

 

 

Op naar het komende seizoen/ Next season

Het seizoen zit er weer bijna op en wordt het dus tijd om te evalueren en een nieuwe planning te maken. Hoeveel putts heeft u gehad waarvan u dacht: Hé, die kant op??? Met Aimpoint green reading is dat verleden tijd. Wat u ‘ziet’ op de green is meestal niet waar, eigenlijk word u gefopt door uw eigen zicht. Met Aimpoint green reading kijken we dan ook niet naar de lijn, maar voelen! Ik zelf keek vroeger ook, of hield mijn putter omhoog, niet dat ik een slechte putter was, maar Aimpoint heeft hier mijn ogen wel geopend :-). In een van mijn andere blogs schreef ik dan ook dat een 6 meter putt toch al snel 15 tot 30 cm verkeert ‘gezien” wordt. Dus om in het komende seizoen zeker te zijn op de green is het nu tijd om de Aimpoint green reading cursus te volgen. U kunt dan de winter door lekker trainen, want met Aimpoint green reading wordt zelfs putten leuk om te oefenen. Daar u weet wat de bal gaat doen, gaat u ook meer putts holen. Daarom is de Aimpoint slogan dan ook niet voor niets #makeeverything.

In de andere blogs kunt u o.a. lezen wat Aimpoint is. Hier even heel kort wat u kan verwachten tijdens een cursus, op de site staat het uitgebreider:
In simpele stappen leert u wat een bal echt doet op de green. Afstand, helling en de hoek zijn hierbij de basisfactoren van Aimpoint Green Reading. Want meten is weten dus u weet dan wat de bal gaat doen en daardoor verbetert u uw putten alsmede ook uw score. Ben er snel bij, beperkte plaatsen beschikbaar.

Inschrijven voor de aankomende cursus, 12 en 27 oktober op Golfparc de Pettelaar, klik dan hier.

English:

Now the season comes to an end it is time to evaluate and make a new planning. How many putts did you have and thought: Hé, is it going that way??? Aimpoint green reading will prevent your missread. What u ‘see’ is mostly not true, you actually get fooled by your own sight. Yes, I used to ‘look’ myself, or hold up the putter to ‘see’ the line, not being a bad putter, but Aimpoint realy opened my eyes :-). In one of my previous blogs I wrote that a 6 meter putt is underread by 15 till 30 centimeters due false sight. To be certain on the greens next season, now is the time to sign up for the Aimpoint green reading seminar. You can practice due wintertime, because with Aimpoint even putting gets fun. Knowing what the ball will do on the green, will improve your putting. Therefore, the Aimpoint slogan is # makeeverything.

In the other blogs you read what  Aimpoint is. Here very briefly what you can expect during a seminar, on the site you find all:

In simple steps you will learn what really makes a ball break on the green. Distance, slope and angle here are the basic factors of Aimpoint Green Reading. Because knowledge is power, so you will know what the ball is going to do and thereby to improve your putting and also your score. Be quick, limited places available.

Registration for the upcoming seminars, 12 and 27 October at the Parc Golf Pettelaar, click here.

Aimpoint green reading doet meer!

Naast het bepalen van de correcte lijn op de green heeft Aimpoint green reading meerdere voordelen. Wat dacht u van een chip? Vanaf de landingszone kunt u ook de correcte break bepalen, wat meer kans geeft om uw chip uit te holen. Dit allemaal in enkele secondes. Verder zorgt Aimpoint green reading voor een vaste routine. ROUTINE geeft RUST, RUST geeft ONTSPANNING, ONTSPANNING geeft een BETERE UITVOERING.

Het is nu eenmaal zo dat het lichaam de neiging heeft om ergens te gaan ‘sturen’ tijdens een beweging (putten). Zeker als men niet helemaal zeker is, of een onvolledige aansturing krijgt. Hiermee doel ik op de termen: Iets, ongeveer, een beetje, misschien en noem maar op. Hieruit kan een gedachte vloeien dat bijvoorbeeld de techniek niet goed is of kan men daardoor de snelheid van de putt niet meer controleren. Door Aimpoint green reading te gebruiken haalt u elke twijfel weg, het gevolg is een BETERE UITVOERING. Aimpoint green reading is dan ook niet voor niets het beste green reading systeem dat er is.

We kunnen zelfs nog een stap verder gaan met wat Aimpoint green reading voor u kan betekenen. Wat dacht u van uw schot naar de green? De gedachte: ‘Oh jee, ik moet de bal wel dicht bij de vlag slaan, anders maak ik weer een 3-putt’, geeft extra druk. Vaak is die extra (zelf opgelegde) druk nadelig en is de uitvoering van dat schot ook minder goed. Als u vertrouwd op het putten, dankzij Aimpoint green reading, zal dat schot een stuk relaxter zijn. En RUST geeft………juist een BETERE UITVOERING. (Voor de lagere handicappers en professionals, kunnen we zelfs de green in kaart brengen.) Dit alles is maar een gedeelte van wat Aimpoint green reading kan dan voor u.

U ziet dat Aimpoint green reading meerdere voordelen heeft en uw spel completer dus leuker maakt. Graag verwelkom ik u op een van de clinic’s, schrijf in hiervoor of maak een afspraak voor een privé sessie via www.aimpointsandergolf.nl  #makeeverything

English:

Besides determining the correct line on the green, Aimpoint green reading has several more advantages. How about a chip? From the landing zone, you can also determine the correct break, provides more opportunity to hole it. All this in a few seconds. Furthermore Aimpoint green reading creates a fixed routine. ROUTINE gives REST, REST gives RELAXATION, RELAXATION gives a BETTER PERFORMANCE. How about that?

The fact is that the body tends to steer during a movement (putting). Especially if one is not sure, or have incomplete thoughts. By this I refer to the terms: Something, about, a little, maybe, you name it. This can lead to an idea that the technique is not good, or one can therefore no longer control the speed of the putt. With using Aimpoint green reading any doubt will be excluded, the result is a BETTER PERFORMANCE. Aimpoint green reading is far out the best green reading system there is.

We can even go a step further with what Aimpoint green reading can do for you. What about your shot to the green? The thought: ‘Oh dear, I should hit this ball near the flag, otherwise I make another 3-putt’, adds pressure. That additional (self-imposed) pressure is often detrimental which create a shot with less result. If you are relying on your putting, thanks to Aimpoint green reading, that shot will be a lot more relaxed. And REST gives ………right, a BETTER PERFORMANCE. (For the lower handicappers and professionals, we can even apply green mapping.) All this is only part of what Aimpoint green reading can do for you.

Note that Aimpoint green reading has many advantages and makes your game more complete and therefor more fun. I would like to welcome you to one of the Aimpoint green reading clinic’s, sign up or make an appointment for a private session via www.aimpointsandergolf.nl # makeeverything