Nieuw logo

header-sander-site-pga2

Mijn nieuwe logo vanaf heden, het omvat de drie specialisaties in mijn lesgeven/coachen : Putten, mentaal en green reading.

English:

My new logo from today, it includes the three specializations in my teaching / coaching: Putting, mental and green reading.

 

Hoeveel les, maar 1? How many lesson, just 1?

Golf is een mooi doch moeilijk spel. Om het niveau op peil te houden zult u regelmatig moeten oefenen, en zelfs dan sluipen er veranderingen in uw beweging. Een eventuele les van een PGA professional kan de oplossing zijn. Helaas zal na een periode er wederom een verandering in sluipen, waardoor de bal weer niet doet wat u graag zou willen en de weg naar de PGA professional zal weer gezocht moeten worden. Dit geldt voor elke speler op elk niveau dus ook voor een Tiger Woods en Sander Lemmens, om maar wat namen te noemen ;-).

Daarentegen hebben we voor het putten, namelijk  AimPoint green reading, maar 1 sessie nodig en daar blijft het dan ook bij. 1 sessie die u uw hele leven lang kan blijven gebruiken, overal werkt en die daadwerkelijk direct resultaat op levert. U krijgt beter inzicht op een green en daardoor gaat u meer putts holen en een lagere score neerzetten. Vele gingen u al voor met als recent voorbeeld (op de tour) Adam Scott die ook de AimPoint Express read gebruikt.

Een aantal voordelen van AimPoint Green Reading (Express read) op een rijtje:

 • Eenmalige cursus is toereikend
 • Werkt uw hele leven
 • Voor elke green in de wereld
 • Voor elk niveau
 • Voor elke leeftijd
 • Het maakt putten leuk
 • Geeft een betere score
 • Geeft goede feedback
 • en meer…….

Meer informatie vind u op www.aimpointsandergolf.nl

Sander ExpressAimPoint Express read

 

English:

Golf is a beautiful but difficult game. To keep the level up to standard, you will need to exercise regularly, and even then your movement changes.  A possible lesson from a PGA professional can be the solution. Unfortunately, after a period, there was again a change in your movement, so the ball will not do what you would like and the road to the PGA professional need to be found again. This also applies to any player at any level, even for Tiger Woods and Sander Lemmens, just to call a few names ;-).

In contrast to putting, namely AimPoint green reading, you only need one session, and that’s all it takes, ever. One session you can continue to use your whole life and works everywhere who actually delivers instant results. You will get a better understanding on a green and therefore hole more putts and produce a lower score. Many gone before already, for example (on the tour) Adam Scott, who also uses the AimPoint Express read.

Some advantages of AimPoint Green Reading (Express read):

 • One-time course is sufficient
 • Works your entire life
 • On every green in the world
 • For each level
 • For any age
 • It makes putting fun
 • Gives a better score
 • Gives good feedback
 • and more…..

You will find more information on www.aimpointsandergolf.nl

Hoeveel putts maakt u op een ronde? How many putts you make in a round ?

Hoeveel putts maakt u op een ronde? Of is uw uitspraak standaard; dat kan ik al? Maar hoeveel putts maakt u nu eigenlijk op een ronde? Of: vandaag vielen ze niet, want dat kan ik al? Maar hoeveel putts zijn het nu in een ronde?  Of: deze greens doen het niet, want eigenlijk kan ik het al? Maar zeg nou eens eerlijk, hoeveel putts maakt u nu op een ronde?

Als u 36 putts of meer maakt op een ronde en u blijft klagen over uw swing en score, moet u vooral niet doorlezen en snel naar de driving range gaan om die driver nog verder proberen te slaan.

Voor degene die een realistische ronde analyse maken of hebben gemaakt en beter willen scoren is het volgende stuk waarschijnlijk wel interessant.

Ik heb uit eigen ervaring mogen merken als Aimpoint green reading instructeur dat je plezier kan krijgen in het putten, wat vaak een issue is. Als iets niet leuk is, waarom zou je daar tijd insteken? Helaas is het in golf dat 43% van je spel het putten is! Een driver heb je misschien 14 keer in je handen terwijl je je putter minstens 25 keer vast hebt, dit afhankelijk van je spel niveau. In een driver willen we vaak wel investeren dit in tegenstelling tot een putter. Veel op de driving range en weinig op de green. Een paar honderd euro voor de driver en een putter die mag niets kosten. Regelmatig les om verder te leren slaan en ja het putten….dat kan ik al.

Een goede eenmalige investering in het putten met Aimpoint green reading, blijft je hele leven lang bij. Dat is toch een mooi rendement! Het geeft je meer plezier in het putten, je scores worden beter en je handicap gaat dus omlaag. Aimpoint green reading wordt al gebruik door vele topspelers zowel op de professionele  heren en dames tour  (Padraig Harrington, Stacey Lewis). Dit wil  niet zeggen dat het alleen maar voor de toppers is weggelegd , maar Aimpoint green reading  is er  juist voor elk niveau en elke leeftijd.

Het mooie van Aimpoint green reading is, dat het niet over techniek gaat, al staat u op uw kop te putten. Het gaat alleen om de goede lijn en hoe u dat technisch doet is voor mij om het even. Het  “oe, aah en oh’ op de green, zal tot het verleden gaan behoren. Geen frustraties meer, maar plezier op de green, wat resulteert in een betere score op de koop toe.

Dus? Hoeveel putts maakt u nog op een ronde………………..?

www.aimpointsandergolf.nl

English:

How many putts you make in a round ? Or is your standard reaction: I already can putt? But how many putts you are actually make on a round ? Or, today they do not fall, normally I can putt ? But tell me, how many putts in a round ? Or, these greens don’t do it, because I really know how to putt? But honest and true , how many putts you make on a round ?
If you make 36 or more putts in a round and you keep complaining about your swing and score , then don’t read further, but go and try to hit your driver further on the range .
For those who make or have made  realistic round analysis  and want to score better, the next part is probably interesting.
As Aimpoint green reading instructor I noticed that you can get fun into the putting , which is often not the issue . Why should you put time in something that isn’t fun? Unfortunately in golf that 43 % of your game is putting! A driver you might have 14 times in your hands while your putter at least 25 times, this depends on your level of play of course . In a driver we are often willing to invest in contrast to a putter . Much time on the driving range and little on the green. A few hundred euros for the driver and a putter that should not cost anything . Regular classes to continue learning hitting further, and then the putting …. I can already.

A good one time investment is Aimpoint green reading , it continues throughout your life. That’s a nice return! It gives you more fun in putting , your scores will be better and your handicap is thus reduced. Aimpoint green reading has been used by many top players on both men’s and women ’s professional tour ( Padraig Harrington , Stacey Lewis ). This is not to say that it is reserved just for the top but Aimpoint green reading is there for all levels and ages.
One of the nicest things of Aimpoint green reading is that it’s not about technique, even if your standing on your head making your stroke. It ’s only about the correct line and how you do it technically, I don’t care. The ” oe, oh and  aah’s ‘ on the green, will belong to the past. No more frustrations , but fun on the green, resulting in a better score!
So? How many putts you still make in a round……………………?

www.aimpointsandergolf.nl

Aimpoint green reading clinic’s

Op 10 en 17 november zijn er nog Aimpoint green reading clinic’s. Een ideale manier om net voor de winter je putting skills te optimaliseren. Deze in de winter te verbeteren en in het voorjaar een master green reader te zijn! Tijdens deze clinic leert u in simpele stappen hoe u de green moet ‘lezen’. Altijd de goede lijn zorgt voor een betere score.

U kunt zich inschrijven via DEZE link.

Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor deze clinics, zorg dat u er dus op tijd bij bent want vol is vol. Als golf-professional ben je free of charge als je 2 betalende leerlingen meeneemt. De clinic’s worden gegeven op Golfparc de Pettelaar.

Graag tot ziens op de green. #makeeverything

English:

On 10 and 17 November there will be Aimpoint green reading seminars. An ideal moment to improve your putting skills just before wintertime. Practice during the winter and become a master green reader in the spring! During the seminar you will learn in easy steps how to ‘read’ the green. If you have the correct line, it will give you a better score.

There are limited spaces available, sign up quickly because full is full. Golf-professionals are free of charge when taking 2 paying participants. Seminars are given on Golfparc de Pettelaar.

C U on the green. #makeeverything

Samsung phone 098Weet u waar u moet mikken? Do you know where to aim?

Amazing Aimpoint putt!

Stimp 8, 6 meter, 8 % slope and 11% slope at the hole. Just knock it in….. #makeeverything

 

Leer ook de lijn ‘lezen’ met Aimpoint green reading en ga ook dit soort putts maken. Www.aimpointsandergolf.nl

Op naar het komende seizoen/ Next season

Het seizoen zit er weer bijna op en wordt het dus tijd om te evalueren en een nieuwe planning te maken. Hoeveel putts heeft u gehad waarvan u dacht: Hé, die kant op??? Met Aimpoint green reading is dat verleden tijd. Wat u ‘ziet’ op de green is meestal niet waar, eigenlijk word u gefopt door uw eigen zicht. Met Aimpoint green reading kijken we dan ook niet naar de lijn, maar voelen! Ik zelf keek vroeger ook, of hield mijn putter omhoog, niet dat ik een slechte putter was, maar Aimpoint heeft hier mijn ogen wel geopend :-). In een van mijn andere blogs schreef ik dan ook dat een 6 meter putt toch al snel 15 tot 30 cm verkeert ‘gezien” wordt. Dus om in het komende seizoen zeker te zijn op de green is het nu tijd om de Aimpoint green reading cursus te volgen. U kunt dan de winter door lekker trainen, want met Aimpoint green reading wordt zelfs putten leuk om te oefenen. Daar u weet wat de bal gaat doen, gaat u ook meer putts holen. Daarom is de Aimpoint slogan dan ook niet voor niets #makeeverything.

In de andere blogs kunt u o.a. lezen wat Aimpoint is. Hier even heel kort wat u kan verwachten tijdens een cursus, op de site staat het uitgebreider:
In simpele stappen leert u wat een bal echt doet op de green. Afstand, helling en de hoek zijn hierbij de basisfactoren van Aimpoint Green Reading. Want meten is weten dus u weet dan wat de bal gaat doen en daardoor verbetert u uw putten alsmede ook uw score. Ben er snel bij, beperkte plaatsen beschikbaar.

Inschrijven voor de aankomende cursus, 12 en 27 oktober op Golfparc de Pettelaar, klik dan hier.

English:

Now the season comes to an end it is time to evaluate and make a new planning. How many putts did you have and thought: Hé, is it going that way??? Aimpoint green reading will prevent your missread. What u ‘see’ is mostly not true, you actually get fooled by your own sight. Yes, I used to ‘look’ myself, or hold up the putter to ‘see’ the line, not being a bad putter, but Aimpoint realy opened my eyes :-). In one of my previous blogs I wrote that a 6 meter putt is underread by 15 till 30 centimeters due false sight. To be certain on the greens next season, now is the time to sign up for the Aimpoint green reading seminar. You can practice due wintertime, because with Aimpoint even putting gets fun. Knowing what the ball will do on the green, will improve your putting. Therefore, the Aimpoint slogan is # makeeverything.

In the other blogs you read what  Aimpoint is. Here very briefly what you can expect during a seminar, on the site you find all:

In simple steps you will learn what really makes a ball break on the green. Distance, slope and angle here are the basic factors of Aimpoint Green Reading. Because knowledge is power, so you will know what the ball is going to do and thereby to improve your putting and also your score. Be quick, limited places available.

Registration for the upcoming seminars, 12 and 27 October at the Parc Golf Pettelaar, click here.

Wat is Aimpoint?

” Wat is AimPoint ” is een vraag die Mark Sweeney niet heel vaak krijgt om te beantwoorden , omdat mensen in Amerika meestal zeggen: ” Oh ja , de groene lijn . ” Ongeveer 6 jaar geleden was dat OK, maar nu maakt hem dat antwoord ineenkrimpen . AimPoint is geen grafisch hulpmiddel op tv , dat was slechts een van de vele mogelijke toepassingen van de onderliggende AimPoint kennis.

AimPoint gaat over de gehele wisselwerking tussen geest , putter , bal , en gras.

Green lezen is de basis, dan doel, beweging, snelheid, routine, strategie, en mentale focus zijn de andere onderdelen van een systeem van wat we “putten” noemen, dat in een goed evenwicht moet worden gehandhaafd,

De meest voorkomende fout die Mark (en andere Aimpoint instructeurs) mensen zien maken is het veronderstellen dat AimPoint alleen over het kiezen van een lijn gaat . Ze leren de read en dan gaat men denken dat alles automatisch op zijn plaats valt . Voor sommige spelers werkt dat, want ze hebben al het goede doel , de beweging en de snelheid – Stacy Lewis is een goed voorbeeld . Stacy heeft 8 LPGA overwinningen waaronder 2 majors sinds het leren van AimPoint . Voor de meerderheid van de spelers zal echter het totale systeem nog moeten gevormd en gebalanceerd worden

Bijvoorbeeld , slechts enkele golfers slaan hun putt daar waar ze kijken of mikken. Dus als de nieuwe AimPointers de juiste lijn krijgen, zullen ze in het begin vaak de putt ergens anders heen slaan en missen. Het lezen is correct , maar hun doel of beweging is uit balans. En zelfs wanneer de read , aim , en beweging eindelijk evenwichtig zijn , is snelheid de belangrijkste oorzaak van gemiste putt . En na het werken met de spelers om touch en feel te ontwikkelen, besefte Mark al snel dat het leren van iemand zijn putt-snelheid en timing is een heel andere uitdaging was, dan ze te leren om greens te lezen . Het is echt  zeer afhankelijk van individuele denkpatronen en mentale focus .

Het onder de knie krijgen van elke vaardigheid , vooral één als putten, met meerdere interacties en bewegende delen, vereist een goede begeleiding in het leerproces . Het proces begint met een huwelijksreis fase waarin je leert onder de directe leiding van de instructeur. Dan zodra je op jezelf bent aangewezen kom je in een mistige fase zoals Dr Bhrett McCabe dat noemt. Dit is wanneer je  frustratie en verwarring ervaart, tijdens het maken van fouten en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Om een ​​niveau van Meesterschap te bereiken, moet je ook door deze mist , iets wat helaas veel mensen nooit doen.

Deze afbeelding illustreert de werkwijze . Aan het begin zie je duidelijk de berg ( Mastery ) en het lijkt zeer haalbaar . Dan begint de reis naar beneden in de Mist, waar veel mensen nooit uit komen . Maar met doorzettingsvermogen en begeleiding kun je er doorheen komen om het niveau van Meesterschap te bereiken. Welke hoogte je gaat bereiken is afhankelijk van de doorzettingsvermogen en gedrevenheid .

everestfog1

Mijn doel als een AimPoint instructeur is om u te begeleiden naar welk niveau van Meesterschap u wenst . We beginnen eerst met het leren om de greens goed te lezen , maar dan snel erna zullen onderdelen als clubfitting , doel en beweging , timing , mentale focus , strategie en ontwikkelingsplannen toegevoegd worden. Dus als het je doel is om een ​​echt geweldige putter te worden , bedenk dan dat je alle delen nodig hebt om in balans te komen, en niet alleen het lezen van de green . Het vereist kennis en kunde . Wat nog belangrijker is, je zult je moeten werken door een aantal frustraties, vooraleer het doel bereikt is. Degenen die volharden zullen uiteindelijk begrijpen wat de betekenis achter de #makeeverything gedachte zit.

English:

“What Is AimPoint” is a question that I don’t get to answer very often, because people usually say, “Oh yeah, the green line.” About 6 years ago that would have been OK, but now that answer makes me cringe. AimPoint is not a graphic on TV, that was just one of many possible applications of the underlying AimPoint knowledge base.

AimPoint is about the entire interaction between mind, putter, ball, and turf.

Green reading is the foundation, then aim, motion, speed, routine, strategy, and mental focus are the other pieces of a system that must be maintained in a delicate balance for what we call “putting”.

The most common mistake I see people make is to assume AimPoint now is just about picking a line. They learn the read, then go off thinking everything will automatically fall into place. For some players that works, because they already have good aim, motion, and speed–Stacy Lewis being a prime example. Stacy has 8 LPGA wins including 2 majors since learning AimPoint. For the majority of players though, the overall system still has to be balanced.

For example, few golfers hit their putt where they are looking or where they are aimed. So when you give new AimPointers the correct line, they often will hit the putt somewhere else and miss. The read is correct, but their aim or motion is out of balance. And even when read, aim, and motion finally get balanced, speed is the primary cause of missed putts. And after working with players to develop touch and feel, I quickly realized that training someone speed and timing is a completely different challenge than training them to read greens. It truly is a trip down the rabbit hole and is very dependent on individual thought patterns and mental focus.

Mastering any skill, especially one like putting with multiple interacting, moving parts, requires a guided journey through the learning process. The process begins with a Honeymoon stage where you learn under the direct guidance of an instructor, then as soon as you’re on your own you enter the stage that Dr. Bhrett McCabe calls The Fog. This is when you experience frustration and confusion while making mistakes and developing new skills. In order to reach a level of Mastery, you have to get through The Fog, and unfortunately many people never do.

This picture illustrates the process. At the beginning you can clearly see the mountain (Mastery) and it seems very attainable. Then your begin the journey down into The Fog which many people never come out of. But with persistence and guidance you can get through it and reach a level of Mastery, how high you go depending on your level of persistence and drive.

EverestFog1

My goal as an AimPoint instructor is to guide you to whatever level of Mastery you desire. We start with learning to read greens properly, but then quickly have to address equipment fit, aim and motion, timing, mental focus, strategy, and development plans. So if it’s your goal to become a truly great putter, remember that all the pieces have to come together in harmony, not only the read. It requires knowledge and skill. More importantly, you’ll have to work through some frustrations before you achieve your goal. Those that persist eventually realize the meaning behind the #makeeverything mindset.