Waarom werkt Aimpoint green reading zo goed? What makes Aimpoint green reading working so well?

Waarom werkt Aimpoint green reading zo goed?

Uiteraard door het geweldige werk van AimPoint technologies, in de persoon van Mark Sweeney,  die Aimpoint green reading ontwikkeld heeft. Dit heeft geresulteerd in de  Aimpoint Midpoint read en de nu al zeer succesvolle Express read, waarmee u in een zeer snel tempo een zeer accurate read op de green krijgt. Ook top golfers, zoals Adam Scott, Stacey Lewis en Pablo Larrazabal (die een score van 62 neerzette op het KLM Open), gebruiken deze methode.

Maar er is meer waarom Aimpoint green reading, naast alle wetenschappelijke zaken, zo succesvol is namelijk:

Het mentale aspect!
Hoe vaak weet u het niet helemaal zeker op de green? Eigenlijk komt het hier op neer: meten (Aimpoint) is weten, en weten (mentaal) haalt twijfel weg. Hierdoor kunt u een optimale uitvoering creëren!  U verbant negatieve gedachten (zoals iets, ongeveer, een beetje, misschien, mits, indien), die het proces kunnen verstoren.

Daarom zorgt  Aimpoint green reading voor een zeer goede ondersteuning van het mentale aspect, waardoor een optimale uitvoering verzekerd is!

www.aimpointsandergolf.nl www.kisssingolf.com @sandergolf @aimpointsander

English:

What makes Aimpoint green reading working so well?

Of course, by the great work of AimPoint technologies, in person of Mark Sweeney, who has developed Aimpoint green reading. This has resulted in the Aimpoint Midpoint read and the already highly successful Express read, giving you a very accurate read on the green at a very fast pace. The top golfers as Adam Scott, Stacey Lewis, Pablo Larrazabal and many others use this. (Larrazabal shot a 62 score in last weeks             # klmopen2014 on the #europeantour.)

 
But there is more why Aimpoint green reading. besides all scientific matters, is so successful:

The mental aspect!
How often you are not entirely sure on the green? Basically it comes down to this: measuring (Aimpoint) is knowing, and knowledge (mental) retrieves doubt, allowing you to create an optimal performance! No negative thoughts in your head as, something, around, a little, maybe, when, if, or any negative thought whatsoever, disturbing the process.

Therefore Aimpoint green reading is very good in supporting the mental aspect, so that optimum performance is assured!

www.aimpointsandergolf.nl www.kisssingolf.com @sandergolf @aimpointsander

Wat is Aimpoint?

” Wat is AimPoint ” is een vraag die Mark Sweeney niet heel vaak krijgt om te beantwoorden , omdat mensen in Amerika meestal zeggen: ” Oh ja , de groene lijn . ” Ongeveer 6 jaar geleden was dat OK, maar nu maakt hem dat antwoord ineenkrimpen . AimPoint is geen grafisch hulpmiddel op tv , dat was slechts een van de vele mogelijke toepassingen van de onderliggende AimPoint kennis.

AimPoint gaat over de gehele wisselwerking tussen geest , putter , bal , en gras.

Green lezen is de basis, dan doel, beweging, snelheid, routine, strategie, en mentale focus zijn de andere onderdelen van een systeem van wat we “putten” noemen, dat in een goed evenwicht moet worden gehandhaafd,

De meest voorkomende fout die Mark (en andere Aimpoint instructeurs) mensen zien maken is het veronderstellen dat AimPoint alleen over het kiezen van een lijn gaat . Ze leren de read en dan gaat men denken dat alles automatisch op zijn plaats valt . Voor sommige spelers werkt dat, want ze hebben al het goede doel , de beweging en de snelheid – Stacy Lewis is een goed voorbeeld . Stacy heeft 8 LPGA overwinningen waaronder 2 majors sinds het leren van AimPoint . Voor de meerderheid van de spelers zal echter het totale systeem nog moeten gevormd en gebalanceerd worden

Bijvoorbeeld , slechts enkele golfers slaan hun putt daar waar ze kijken of mikken. Dus als de nieuwe AimPointers de juiste lijn krijgen, zullen ze in het begin vaak de putt ergens anders heen slaan en missen. Het lezen is correct , maar hun doel of beweging is uit balans. En zelfs wanneer de read , aim , en beweging eindelijk evenwichtig zijn , is snelheid de belangrijkste oorzaak van gemiste putt . En na het werken met de spelers om touch en feel te ontwikkelen, besefte Mark al snel dat het leren van iemand zijn putt-snelheid en timing is een heel andere uitdaging was, dan ze te leren om greens te lezen . Het is echt  zeer afhankelijk van individuele denkpatronen en mentale focus .

Het onder de knie krijgen van elke vaardigheid , vooral één als putten, met meerdere interacties en bewegende delen, vereist een goede begeleiding in het leerproces . Het proces begint met een huwelijksreis fase waarin je leert onder de directe leiding van de instructeur. Dan zodra je op jezelf bent aangewezen kom je in een mistige fase zoals Dr Bhrett McCabe dat noemt. Dit is wanneer je  frustratie en verwarring ervaart, tijdens het maken van fouten en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Om een ​​niveau van Meesterschap te bereiken, moet je ook door deze mist , iets wat helaas veel mensen nooit doen.

Deze afbeelding illustreert de werkwijze . Aan het begin zie je duidelijk de berg ( Mastery ) en het lijkt zeer haalbaar . Dan begint de reis naar beneden in de Mist, waar veel mensen nooit uit komen . Maar met doorzettingsvermogen en begeleiding kun je er doorheen komen om het niveau van Meesterschap te bereiken. Welke hoogte je gaat bereiken is afhankelijk van de doorzettingsvermogen en gedrevenheid .

everestfog1

Mijn doel als een AimPoint instructeur is om u te begeleiden naar welk niveau van Meesterschap u wenst . We beginnen eerst met het leren om de greens goed te lezen , maar dan snel erna zullen onderdelen als clubfitting , doel en beweging , timing , mentale focus , strategie en ontwikkelingsplannen toegevoegd worden. Dus als het je doel is om een ​​echt geweldige putter te worden , bedenk dan dat je alle delen nodig hebt om in balans te komen, en niet alleen het lezen van de green . Het vereist kennis en kunde . Wat nog belangrijker is, je zult je moeten werken door een aantal frustraties, vooraleer het doel bereikt is. Degenen die volharden zullen uiteindelijk begrijpen wat de betekenis achter de #makeeverything gedachte zit.

English:

“What Is AimPoint” is a question that I don’t get to answer very often, because people usually say, “Oh yeah, the green line.” About 6 years ago that would have been OK, but now that answer makes me cringe. AimPoint is not a graphic on TV, that was just one of many possible applications of the underlying AimPoint knowledge base.

AimPoint is about the entire interaction between mind, putter, ball, and turf.

Green reading is the foundation, then aim, motion, speed, routine, strategy, and mental focus are the other pieces of a system that must be maintained in a delicate balance for what we call “putting”.

The most common mistake I see people make is to assume AimPoint now is just about picking a line. They learn the read, then go off thinking everything will automatically fall into place. For some players that works, because they already have good aim, motion, and speed–Stacy Lewis being a prime example. Stacy has 8 LPGA wins including 2 majors since learning AimPoint. For the majority of players though, the overall system still has to be balanced.

For example, few golfers hit their putt where they are looking or where they are aimed. So when you give new AimPointers the correct line, they often will hit the putt somewhere else and miss. The read is correct, but their aim or motion is out of balance. And even when read, aim, and motion finally get balanced, speed is the primary cause of missed putts. And after working with players to develop touch and feel, I quickly realized that training someone speed and timing is a completely different challenge than training them to read greens. It truly is a trip down the rabbit hole and is very dependent on individual thought patterns and mental focus.

Mastering any skill, especially one like putting with multiple interacting, moving parts, requires a guided journey through the learning process. The process begins with a Honeymoon stage where you learn under the direct guidance of an instructor, then as soon as you’re on your own you enter the stage that Dr. Bhrett McCabe calls The Fog. This is when you experience frustration and confusion while making mistakes and developing new skills. In order to reach a level of Mastery, you have to get through The Fog, and unfortunately many people never do.

This picture illustrates the process. At the beginning you can clearly see the mountain (Mastery) and it seems very attainable. Then your begin the journey down into The Fog which many people never come out of. But with persistence and guidance you can get through it and reach a level of Mastery, how high you go depending on your level of persistence and drive.

EverestFog1

My goal as an AimPoint instructor is to guide you to whatever level of Mastery you desire. We start with learning to read greens properly, but then quickly have to address equipment fit, aim and motion, timing, mental focus, strategy, and development plans. So if it’s your goal to become a truly great putter, remember that all the pieces have to come together in harmony, not only the read. It requires knowledge and skill. More importantly, you’ll have to work through some frustrations before you achieve your goal. Those that persist eventually realize the meaning behind the #makeeverything mindset.